ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΠΣΑ

Δικαιούχοι των πράξεων ΤΟΠΣΑ είναι οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις που λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας βάσει του άρθρου 18 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) και έχουν επιλεγεί κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης.

Εταίροι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων μπορεί να είναι:

α) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου,

β) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού,

γ) οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις,

δ) οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 194 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 252 παρ.3 εδ. β του Ν. 3463/2006,

ε) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

και

στ) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.

Συντονιστές εταίροι των συμπράξεων δεν δύναται να ορισθούν οι υπό στοιχεία α), β) και γ) φορείς.

Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, δεν μπορούν να αποτελούνται από λιγότερους των τριών εταίρων, ενώ διαρκούν τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Πράξης που έχουν αναλάβει και σε κάθε περίπτωση μέχρι την αποπληρωμή του υπολοίπου της εγκριθείσας χρηματοδότησης και την ολοκλήρωση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν.

Στις πράξεις ΤΟΠΣΑ δεν μπορούν να συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης β’ βαθμού, καθώς οι 13 Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των ΠΕΠ έχουν οριστεί ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης των πράξεων.

Όργανα διοίκησης των Αναπτυξιακών Συμπράξεων είναι:

  • το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ισάριθμα με τους εταίρους μέλη,
  • ο Συντονιστής Εταίρος,
  • ο Διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο και εκλέγεται από το Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του Συντονιστή Εταίρου.

Τρέχοντα γεγονότα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:
Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΟΠΣΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΣΑ