ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ Α.Σ.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» διαθέτει την με Αριθμ. Πρωτ. 2007/19.09.2012 (ΑΔΑ:Β4Θ07Λ9-1Ν0) επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας για την υλοποίηση της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» που εκδόθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου.