ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η Πράξη με τίτλο: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία μέσω ενός πλέγματος ενεργειών και δράσεων έχει ως κύριο στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας 100 θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες, ως ακολούθως:

 • εξήντα (60) ωφελούμενοι θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση (οι 7 ωφελούμενοι θα ιδρύσουν μία (1) κοινωνική επιχείρηση και οι πενήντα τρείς (53) θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις ή προκειμένου για αγρότες θα προσθέσουν δευτερεύουσα δραστηριότητα ή θα αναλάβουν την εκτέλεση ενός σχετικού έργου)
 • τριάντα (30) ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις
 • δέκα (10) ωφελούμενοι θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα

Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους, όπως πράσινη οικονομία, εναλλακτικός τουρισμός, νέες τεχνολογίες, πολιτισμός: 80 θέσεις.

Το αποτέλεσμα της πράξης θα είναι άνεργοι και αγρότες κατάλληλα προετοιμασμένοι, οι οποίοι αξιοποιώντας την συμβουλευτική υποστήριξη και τα προγράμματα κατάρτισης θα μπορούν:

 • οι μεν άνεργοι:

(α) να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής,

(β) να προωθηθούν για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα

και

(γ) να προσληφθούν από επιχειρήσεις.

 • οι δε αγρότες:

(α) να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους ή να αναλάβουν την εκτέλεση ενός έργου σχετικού με το αντικείμενο της Πράξης.

 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η περιοχή παρέμβασης της πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» περιλαμβάνει τη συνολική έκταση των νέων Δήμων Ιωαννιτών, Ζίτσας και Δωδώνης, οι οποίοι προέκυψαν μετά την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Ο Δήμος Ιωαννιτών έχει έδρα του τα Ιωάννινα και συστάθηκε το 2011 από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Ανατολής, Ιωαννιτών, Μπιζανίου, Παμβώτιδος, Περάματος και της κοινότητας Νήσου Ιωαννίνων.

Ο Δήμος Ζίτσας έχει έδρα του την Ελεούσα και συστάθηκε το 2011 από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος.

Ο Δήμος Δωδώνης έχει έδρα του την Αγία Κυριακή και συστάθηκε το 2011 από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης, Λάκκας Σουλίου και Σελλών.

Τα βασικά προβλήματα της περιοχής παρέμβασης είναι:

 1. Το χαμηλό μέγεθος του ΑΕΠ επί του συνόλου της χώρας.
 2. Η ύπαρξη υψηλού ποσοστού ανεργίας.
 3. Η έλλειψη μεγάλων επενδύσεων και επιχειρήσεων στην περιοχή.
 4. Η έντονη εσωστρέφεια των επιχειρήσεων της περιοχής.
 5. Η διαρκής διεύρυνση του τομέα παροχής υπηρεσιών, ο οποίος χαρακτηρίζεται από χαμηλή παραγωγικότητα.
 6. Η απουσία καινοτόμων έργων για την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Αναπτυξιακές δυνατότητες και πλεονεκτήματα της περιοχής παρέμβασης αποτελούν:

 • Η γεωγραφική της θέση σε σχέση με (α) τον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού που έχει μειώσει την χρονοαπόσταση από την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, (β) τη γειτνίαση με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, σημαντικής πύλης από και προς την Δυτική Ευρώπη, (γ) τον υπό κατασκευή άξονα της Ιόνιας Οδού που θα φέρει την περιοχή πιο κοντά με την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα.
 • Η ύπαρξη των βασικών προϋποθέσεων ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα παραγωγής και παρασκευής-τυποποίησης παραδοσιακών προϊόντων.
 • Η ύπαρξη των βασικών προϋποθέσεων ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού βασισμένες τόσο στο πλούσιο φυσικό περιβάλλον όσο και στην πολιτιστική και λαϊκή παράδοση και κληρονομιά.
 • Η ύπαρξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου, πυλώνες γνώσης και καινοτομίας στην περιοχή, οι οποίοι μπορούν να προωθήσουν τόσο την χρήση εφαρμοσμένης έρευνας προς όφελος της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας όσο και τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

Το Σχέδιο Δράσης - Πράξη με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» έχει ενταχθεί στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», Κατηγορία Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» με την με αριθμό 4346/12.10.2012 Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Στόχος της πράξης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης παρέμβασης στην κατεύθυνση της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας 100 θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες.

Πιο συγκεκριμένα το Σχέδιο Δράσης με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» έχει σκοπό:

 • Να διασφαλίσει στις μη προνομιούχες ομάδες σε όλη την περιοχή παρέμβασης, καλύτερη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, όπως η συμβουλευτική, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η προώθηση στην απασχόληση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας.
 • Να παρέχει στήριξη που συμβάλει στην εμψύχωση και στην ενδυνάμωση.
 • Να εξειδικεύσει τον στόχο κάλυψης του εκπαιδευτικού/επαγγελματικού ελλείμματος μεταξύ απαιτούμενων και πραγματικών προσόντων.
 • Να άρει τα εμπόδια στις διαδικασίες προώθησης στην αγορά εργασίας.

Β. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 380055

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (δ.τ.: «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 100

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 412.000 €

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η ομάδα - στόχος της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» είναι:

Α. Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ή

Β. Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος,

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης. Επίσης προϋπόθεση αποτελεί οι ωφελούμενοι να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Εκτύπωση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οι δράσεις που περιλαμβάνει η πράξη με τίτλο «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» είναι:

 

  Δράση 1: Μελέτη διάγνωσης τοπικών αναγκών της αγοράς εργασίας

 Αντικείμενο της δράσης είναι η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας με την ανάδειξη των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.

Εταίρος Υλοποίησης της Δράσης: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

 

  Δράση 2: Πρακτικοί Οδηγοί Πρωτογενούς Τομέα

Αντικείμενο της δράσης είναι η εκπόνηση πρακτικών οδηγών – εγχειριδίων του Πρωτογενούς Τομέα , οι οποίοι θα απευθύνονται στους ωφελούμενους της Πράξης που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον Πρωτογενή Τομέα μέσω της παροχής εύληπτων, απλών και πρακτικών οδηγιών – κατευθύνσεων.

Εταίροι Υλοποίησης της Δράσης:  ΤΕΙ Ηπείρου.

 

  Δράση 3: Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση

Η δράση περιλαμβάνει ένα πλέγμα ενεργειών δημοσιότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρεία δημοσιότητα της πράξης τόσο προς την ομάδα-στόχο όσο και προς την ευρύτερη κοινωνία, όπως: ενέργειες γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων-οργάνωση όλων των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας, δημιουργία διαδικτυακού τόπου προβολής της πράξης, εκδόσεις έντυπου υλικού (αφίσες, φυλλάδια κ.ά.), διαφημιστική προβολή στα ΜΜΕ (ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό μήνυμα), ενέργειες ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και των ομάδων στόχου (ημερίδες, ενημερωτικές συναντήσεις), ενέργειες ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων κ.ά.

Εταίροι Υλοποίησης της Δράσης: (α) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, (β) Δήμος Ζίτσας και (γ) Δήμος Δωδώνης.

 

  Δράση 4: Δικτύωση μεταξύ των εταίρων και με την τοπική κοινωνία

Η δράση περιλαμβάνει ένα πλέγμα ενεργειών δικτύωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η ενεργοποίηση φορέων εκτός του εταιρικού σχήματος κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, των οποίων η εμπλοκή θα έχει προστιθέμενη αξία για τα επιμέρους σχέδια και για την τοπική κοινωνία και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη σύναψη τοπικών συμφώνων συνεργασίας για την προώθηση στην απασχόληση των ομάδων - στόχου. Τέτοιες ενέργειες είναι η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος (web-based) και η διοργάνωση ημερών καριέρας.

Εταίροι Υλοποίησης της Δράσης: (α) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και (β) Επιμελητήριο Ιωαννίνων.

 

  Δράση 5: Δικτύωση με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις

Αντικείμενο της δράσης είναι η διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων και η έκδοση εκθέσεων συμπερασμάτων και πρακτικών κοινού ενδιαφέροντος με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών, εμπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους σχεδίων.

Εταίροι Υλοποίησης της Δράσης: (α) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, (β) Επιμελητήριο Ιωαννίνων, (γ) Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου και (δ) ΤΕΙ Ηπείρου.

 

  Δράση 6: Συμβουλευτική στις ομάδες – στόχο

Αντικείμενο της δράσης είναι η πληροφόρηση και ενημέρωση των ωφελουμένων για τους στόχους του Σχεδίου Δράσης καθώς και η υποστήριξη και προετοιμασία των ωφελουμένων προκειμένου να προχωρήσουν σε είσοδο ή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Βασικός στόχος της συμβουλευτικής είναι η παροχή ολοκληρωμένης εξατομικευμένης προσέγγισης, η οποία θα καταλήγει σε επαγγελματική συμβουλευτική και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας προς τους ωφελούμενους.

Εταίροι Υλοποίησης της Δράσης: (α) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, (β) Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, (γ) ΤΕΙ Ηπείρου και (δ) BIC Ηπείρου.

 

  Δράση 7: Κατάρτιση με θέμα: Οργάνωση-Λειτουργία Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων & Καταλυμάτων και Επιχειρήσεων Εναλλακτικού Τουρισμού

Αντικείμενο της δράσης είναι η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 25 ανέργων (ωφελούμενων) στο ανωτέρω αντικείμενο κατάρτισης. Το πρόγραμμα κατάρτισης της δράσης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ, θα έχει συνολική διάρκεια 100 ωρών και με εκπαιδευτικό επίδομα ωφελουμένων 5,00 € ανά ώρα κατάρτισης.

Εταίρος Υλοποίησης της Δράσης: ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε..

 

  Δράση 8: Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αντικείμενο της δράσης είναι η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 15 ανέργων (ωφελούμενων) στο ανωτέρω αντικείμενο κατάρτισης. Το πρόγραμμα κατάρτισης της δράσης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ, θα έχει συνολική διάρκεια 100 ωρών και με εκπαιδευτικό επίδομα ωφελουμένων 5,00 € ανά ώρα κατάρτισης.

Εταίρος Υλοποίησης της Δράσης: ΚΕΚ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε..

 

  Δράση 9: Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας στον Πρωτογενή Τομέα

Αντικείμενο της δράσης είναι η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 50 ανέργων (ωφελούμενων) στο ανωτέρω αντικείμενο κατάρτισης. Το πρόγραμμα κατάρτισης της δράσης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ, θα έχει συνολική διάρκεια 100 ωρών και με εκπαιδευτικό επίδομα ωφελουμένων 5,00 € ανά ώρα κατάρτισης.

Εταίρος Υλοποίησης της Δράσης: ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε..

 

  Δράση 10: Κατάρτιση με θέμα: Ανάπτυξη επαγγελματικής δραστηριότητας και αυτοαπασχόλησης με έμφαση στον Τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας

Αντικείμενο της δράσης είναι η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων 10 ανέργων (ωφελούμενων) αποφοίτων Δημοτικού - Γυμνασίου – Λυκείου στο ανωτέρω αντικείμενο κατάρτισης ώστε να δημιουργηθεί ένα ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένο και ικανό να απασχοληθεί σε ανάλογες θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα κατάρτισης της δράσης θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το ΕΣΔΕΚ, θα έχει συνολική διάρκεια 100 ωρών και με εκπαιδευτικό επίδομα ωφελουμένων 5,00 € ανά ώρα κατάρτισης.

Εταίρος Υλοποίησης της Δράσης: ΚΕΚ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε..

 

  Δράση 11: Συντονισμός – διαχείριση πράξης

Αντικείμενο της δράσης είναι ο γενικός συντονισμός και διαχείριση της Πράξης με στόχο την ομαλή και έγκαιρη ροή όλων των εργασιών και διαδικασιών ώστε να εξασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση της Πράξης και των τιθέμενων στόχων.

Εταίρος Υλοποίησης της Δράσης: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

Τρέχοντα γεγονότα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:
Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ