ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η Πράξη με τίτλο: «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία μέσω ενός πλέγματος ενεργειών και δράσεων έχει ως κύριο στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας 100 θέσεων απασχόλησης για ανέργους και αγρότες, ως ακολούθως:

Αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους, όπως πράσινη οικονομία, εναλλακτικός τουρισμός, νέες τεχνολογίες, πολιτισμός: 80 θέσεις.

Το αποτέλεσμα της πράξης θα είναι άνεργοι και αγρότες κατάλληλα προετοιμασμένοι, οι οποίοι αξιοποιώντας την συμβουλευτική υποστήριξη και τα προγράμματα κατάρτισης θα μπορούν:

(α) να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής,

(β) να προωθηθούν για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα

και

(γ) να προσληφθούν από επιχειρήσεις.

(α) να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους ή να αναλάβουν την εκτέλεση ενός έργου σχετικού με το αντικείμενο της Πράξης.