ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Η πράξη των ΤΟΠΣΑ επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ανέργων ωφελούμενων μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες τους, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη. Κάθε επιμέρους δράση λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες δράσεις και όλες μαζί εντάσσονται σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σχέδιο που κύριο στόχο έχει την ένταξη των ωφελούμενων ανέργων στην απασχόληση σε συνδυασμό με την τοπική ανάπτυξη.

Η γεωγραφική εμβέλεια των παρεμβάσεων μπορεί να αφορά σε περιοχή που καλύπτει αιτιολογημένα ένα δήμο ή περισσότερους δήμους ή το σύνολο της περιφερειακής ενότητας. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για οριοθέτηση της περιοχής παρέμβασης σε δύο ή περισσότερους δήμους που ανήκουν σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες, αλλά στην ίδια διοικητική περιφέρεια.

Επιλέξιμες είναι οι δράσεις που είναι επιλέξιμες από το ΕΚΤ, και που η Αναπτυξιακή Σύμπραξη τεκμηριώνει ως αναγκαίες, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά ο στόχος της επίλυσης του διαπιστωμένου προβλήματος ή της σύνδεσης με τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα της περιοχής, όπως αυτά θα αναλύονται στο Σχέδιο Δράσης.

Οι δράσεις κάθε σχεδίου δράσης εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Περιγραφή Κατηγορίας Δράσης

ΜΕΛΕΤΕΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

 

Τρέχοντα γεγονότα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 

 

Ενημερωτικά δελτία

Όνομα:
Email:
Βρίσκεστε εδώ: Home ΤΟΠΣΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ